Rehabilitación de Edificios

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

La rehabilitació d’edificis és una tasca complexa que requereix de la capacitat d’una empresa especialitzada i en GrupGO portem més de 10 anys treballant en la rehabilitació total o parcial d’edificis. 

L’èxit d’una bona execució i el seu resultat depenen, en gran mesura, de l’anàlisi previ, la planificació del projecte i la distribució dels treballs per l’equip tècnic. És per això que comptem amb la capacitat per assessorar-te respecte als dubtes que puguin sorgir en el teu projecte de rehabilitació, com la conservació de façanes de l’edifici o els possibles problemes estructurals que pugui tenir, i d’aquesta manera, ajudar-te a solucionar-los amb les millors tècniques constructives.

REHABILITACIO I RESTAURACIÓ DE FAÇANES

Realitzem la rehabilitació integral o parcial de Façanes principals i posteriors, així com patis interiors.

Estem especialitzats en aquest tipus d’obra complexa i totes les patologies que del pas del temps puguin sorgir als edificis. Treballem de manera que les obres siguin el més eficients possible.

La gran patologia que presenten les façanes dels edificis són les fissures en els cants de forjat. Per a això, hem desenvolupat un mètode de treball funcional en aquest tipus de casos.

Actualment desenvolupem treballs de:

– Monocapes d’última generació, revoc, estuc, esgrafiats, etc
– Reparació de fissures i esquerdes
– Tractaments d’humitats per filtració-capil·laritat
– Aplicació de tot tipus de revestiments
– Impermeabilització i tractaments hidròfugs
– Diferents tipus d’emplenats
– Recuperació de formes i volums
– Instal·lació d’aïllaments tèrmics i acústics
– Neteja de façanes i paraments
– Pintures al pliolite i silicats

A més, les rehabilitacions de façana més complexes són les que impliquen un canvi estètic i una actualització i modernització de materials externs. Tot això, juntament amb el treball professional i metòdic dels nostres professionals implica un canvi radical en l’estètica dels edificis, que fa que la seva imatge es mostri actual i moderna.

REHABILITACIÓ PATRIMONIAL (EDIFICIS CATALOGATS)

GrupGO és una empresa experimentada en la restauració i rehabilitació d’edificis patrimonials o edificis antics.

Aquests edificis pertanyents al patrimoni històric privat contenen elements únics, els quals requereixen d’un tractament especial per reparar la seva deterioració i retornar-los al seu estat original, posant en pràctica tècniques i utilitzant materials ja usats tradicionalment, que han de ser compatibles amb el seu esperit constructiu original:

• Estucs
• Veladures
• Balustres
• Pintures de Silicats
• Neteja de Pedres
• Ornaments de pedra
• Morters de Calç Aèria
• Reconstrucció amb motlles
• Garbellat d’àrids especials
• Cobertes i Escopidors de Zinc
• Decapats amb silicat d’alumini

Aquestes actuacions revaloritzen aquest tipus d’edificis i mostren l’essència original de la concepció de la ciutat.

GrupGO posa a la disposició dels Administradors de Finques i les Comunitats de Propietaris, a tècnics qualificats propis i d’empreses col·laboradores de primer ordre (posar fabricants especialitzats), que assessoressin sobre la solució més adequada per a la recuperació, restauració i/o rehabilitació de l’edifici.

REFORÇOS ESTRUCTURALS

Els treballs de reforços estructurals i la revisió d’estructures de formigó, amb patologies que deriven en pèrdua estructural, són treballs tècnics i en els quals s’ha d’aportar un gran coneixement en la matèria.

Gran part dels projectes que realitzem vénen provocats per afeccions com la aluminosi o altres patologies, com la corrosió en armadures de pilars i bigues per falta de volumetria de formigó, així com la carbonatació d’aquest.

Comptem amb la maquinària i l’equip necessari per abordar, de forma ràpida i integral, els greus problemes que deriven de les estructures de formigó.

Si trobes patologies d’aquest tipus i necessites reforçar un edifici o habitatge, en GrupGO estudiarem el teu projecte i aplicarem les millors tècniques per solucionar-ho.

FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

En GrupGO resolem patologies en les fonamentacions existents i millorem l’estabilitat i seguretat del teu edifici.

La fonamentació d’un edifici és una de les parts més importants a tenir en compte, donada la seva complexitat i funcionalitat. És per això que posem especial cura en l’estudi i l’avaluació del projecte, per a que el resultat sigui eficient i durador.

Realitzem sistemes de:

Fonamentació Superficial:

  • Bigues
  • Lloses i soleres de formigó estructural
  • Sabates i traves

Fonamentació Profunda:

– Micropilotatge
– Caissons